StuComm logo
Search here!

De vier grootste verbeterpunten in onderwijscommunicatie

In de StuComm Onderwijscommunicatie Survey is aan Nederlandse MBO, HBO en WO studenten gevraagd naar de voorkeuren en beoordeling op het gebied van onderwijscommunicatie. Op basis van de resultaten zijn er enkele verbeterpunten aan te wijzen voor de Nederlandse onderwijsinstellingen. Duidelijke communicatie blijkt het belangrijkste verbeterpunt.

De deelnemende studenten is gevraagd naar hoe belangrijk zij verschillende aspecten van onderwijscommunicatie vinden. Vervolgens zijn er enkele stellingen voorgelegd om te achterhalen hoe zij hun onderwijsinstelling op dit moment beoordelen. In beide gevallen is een 5-puntsschaal gebruikt. Door het belang en de score naast elkaar te leggen, ontstaat er een zogeheten ‘gap’: de mate waarin er ruimte voor verbetering is op een bepaald onderdeel.

“Studenten met de StuCommApp beoordelen hun onderwijsinstelling op 7 van de 8 onderdelen beter dan studenten die de StuCommApp niet hebben”

Duidelijkheid & coronacrisis

Met een 4,8 op een schaal van 1 tot 5, is duidelijke communicatie het belangrijkste onderdeel in de ogen van studenten. Hoewel dit een open deur lijkt, doet de beoordeling van de onderwijsinstellingen anders vermoeden. Studenten beoordelen hun onderwijsinstellingen gemiddeld met een 3,26. Hieruit komt een gap van 1,54 voort, wat aangeeft dat er voldoende ruimte voor verbetering is. Studenten blijven in veel gevallen nog achter met vragen na het krijgen van informatie vanuit de onderwijsinstelling.

De informatie over en de toegankelijkheid van de digitale leervoorzieningen vormen een enigszins verrassende tweede. Voor de coronacrisis gaven de studenten slechts een 3,44 aan het belang hiervan. Door het thuis studeren als gevolg van de coronacrisis, is het belang hiervan een stuk groter geworden. Studenten geven hier inmiddels een 4,68 aan. Onderwijsinstellingen worden beoordeeld met een 3,52, wat voor de coronacrisis voldoende was geweest. Nu is er een gap van 1,16, waarmee duidelijk de impact van de coronacrisis is te zien.

Crisiscommunicatie

Op derde plaats staat crisiscommunicatie. Ook hier was voor de coronacrisis weinig aandacht voor, maar nu geven de studenten hier een belang van 4,52 aan. De score was slechts een 3,54, waardoor er een gap van 0,98 ontstaat. Niemand had de coronacrisis voorzien, waardoor onderwijsinstellingen vermoedelijk onvoldoende voorbereid waren om te kunnen voldoen aan de wensen van studenten. Vooral als het gaat opmde impact van de coronacrisis op de studievoortgang van studenten, is er veel ruimte voor verbetering. Belangrijk is dat onderwijsinstellingen de gebeurtenissen en hun handelen tijdens de coronacrisis evalueren om goed voorbereid te zijn op een mogelijke volgende crisis.

Hoewel snelle communicatie net iets minder belangrijk wordt geacht door de studenten (4,3), is de gap toch groter. Met een score van 3,23 is er een gap van 1,07. Studenten zijn ontevreden over de snelheid van communiceren en verwachten dat hun onderwijsinstelling hun sneller op de hoogte brengt met informatie over hun studie. 

StuCommApp gebruikers

Opvallend was het verschil in beoordeling tussen studenten die de StuCommApp tot hun beschikking hebben en studenten die de StuCommApp niet tot hun beschikking hebben. Op 7 van de 8 onderdelen geven studenten met de StuCommApp een hogere beoordeling aan hun onderwijsinstelling. Het lijkt daarmee dat de StuCommApp een positief effect heeft op de kwaliteit van de onderwijscommunicatie.